ขั้นตอนการใช้งาน
1.ศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งาน
2.พิมพ์รหัสวิชาจำนวน 7 หลัก (ในช่องรหัสวิชา) แล้วกดค้นหาวิชา
3.เลือกเกรดที่ต้องการ (A - F)
4.พิมพ์ข้อมูล CAX , CGX ภาคการศึกษาล่าสุด (ตรวจสอบจากมสด.29)
5.กดปุ่มคำนวณผลแล้วโปรแกรมจะคำนวณเกรดเฉลี่ยอัตโนมัติ
6.หากต้องคำนวณผลเกรดเฉลี่ยใหม่ให้กดย้อนกลับ
7.ทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ

web counter
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด